UWAGA 16 kwietnia 2018 roku minął już termin wysyłki wniosku PIT-WZ za 2017 rok.

Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś PIT-a polecamy program e-pity online, w którym szybko wyślesz e-deklarację PIT.

Formularz wniosku PIT-WZ krok po kroku - broszura

Aby wysłać formularz PIT-WZ musisz wykonać kilka podstawowych kroków w kreatorze wniosku. Po ich przejściu, aplikacja przygotuje za Ciebie wniosek i wyśle online do Ministerstwa Finansów.

 Krok I. – wybierz metodę rozliczeń  

Pierwszą czynnością, jaką musisz wykonać, jest wybór metody rozliczenia podatku. Zdecyduj, czy za dany rok podatkowy rozliczać się będziesz:

 • indywidualnie (poz. 1),
 • wspólnie z małżonkiem (poz. 2),
 • jako osoba, której małżonek zmarł w trakcie roku lub po zakończeniu roku, lecz przed złożeniem zeznania podatkowego, a związek trwał cały rok podatkowy i między małżonkami przez cały ten czas istniała wspólność majątkowa małżeńska (poz. 3)
 • jako osoba samotnie wychowująca dziecko (poz. 4).

Krok II – wskaż adres e-mail do kontaktu

Podanie Twojego adresu e-mail jest niezbędne urzędowi skarbowemu do powiadomienia podatnika o sporządzonej dla niego deklaracji podatkowej. Na adres e-mail nie otrzymasz natomiast Urzędowego Poświadczenia Odbioru wniosku PIT-WZ od urzędu skarbowego. Jeśli tylko wyślesz go prawidłowo i trafi on do urzędu, UPO będzie dostępne w aplikacji e-pity.pl, do pobrania w każdym momencie z pamięci urządzenia, w którym sporządzisz PIT-WZ.

Krok III – wskaż dane podatnika

O ile korzystałeś już z programu fillUp lub e-pity, do wniosku PIT-WZ możesz wczytać dane osobowe, którymi posługiwałeś się wypełniając wcześniej inne deklaracje. Jeśli korzystasz z aplikacji online i nie masz zapisanych danych – wpisz wszystkie informacje o podatniku oraz małżonku, skłądających wniosek o sporządzenie rozliczenia podatku PIT.

Musisz również wskazać organ skarbowy, do którego składasz deklarację. Co do zasady będzie to urząd właściwy dla Ciebie na ostatni dzień rozliczanego roku, ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Adres ten nie musi pokrywać się z miejscem meldunku stałego lub czasowego. Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie i którzy posiadają inne adresy zamieszkania, mogą wybrać organ podatkowy właściwy miejscowo dla jednego z nich.

Krok IV – wybierz właściwe dla Ciebie koszty uzyskania przychodów

Wskaż, czy przysługują Ci koszty dla pracownika miejscowego, czy też dla osoby, która dojeżdża do pracy spoza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Jeżeli dojeżdżasz do pracy i posiadasz imienne bilety okresowe, wskaż ich wartość, o ile tylko nie przekraczają kosztów ryczałtowych (jeśli są niższe – nie wskazuj ich wartości). Jeśli zatrudniony jesteś na innej podstawie niż umowa o pracę, nie zaznaczaj w tym polu niczego – koszty tego rodzaju nie będą Ci przysługiwały.

Jeśli praca trwała niecały miesiąc – dodaj ten miesiąc do pozostałych, w których pracowałeś. Wskazuj miesiące faktycznej pracy, a nie te miesiące, w których po zakończeniu pracy otrzymywałeś jeszcze wynagrodzenie (liczą się faktyczne miesiące, w których byłeś zatrudniony).

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

 1. wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 3. wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Oznaczeniu we wniosku PIT-WZ nie podlegają inne koszty, np. 20% przychodu z tytułu umów zlecenie, czy koszty autorskie 50%. Jeżeli korzystano wyłącznie z takich kosztów – pola w PIT-WZ należy pozostawić puste. 

Uwaga!

Niezaznaczenie przysługujących podatnikowi kosztów uzyskania przychodów we wniosku PIT-WZ, spowoduje ich nieuwzględnienie w przygotowanej przez urząd deklaracji PIT-37, co najprawdopodobniej spowoduje konieczność dopłaty podatku! 

Poradnik - koszty uzyskania przychodu na www.e-pity.pl

Krok V – wybierz ulgi podatkowe

Masz do wyboru tylko ulgę na dzieci lub ulgę rehabilitacyjną. 

W przypadku ulgi na dziecko podać musisz wyłącznie PESEL a w przypadku jego braku – imię, nazwisko dziecka i datę jego urodzenia. Zaznaczyć musisz również w miesiącach okres, w którym w roku podatkowym podatnik lub jego małżonek:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. 

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej określ kwotę przysługującego Ci łącznie ze wszystkich tych kategorii odliczenia z tytułu ulgi na leki, wynagrodzenia osoby będącej przewodnikiem niepełnosprawnego, utrzymanie psa asystującego, używaniem samochodu dla celów dojazdów na rehabilitację oraz na inne wydatki, kwalifikujące się do ulgi rehabilitacyjnej. Ich suma zostanie wskazana we wniosku PIT-WZ. Pamiętaj, by wpisać kwotę odliczenia, która przysługuje Ci na podstawie posiadanych dowodów i dokumentów poniesienia wydatku lub zgodnie z przyjętymi ryczałtowymi kwotami odliczenia, a także, aby posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności korzystającego z ulgi. 

Krok VI – przekaż 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Wybierz organizację, która dzięki Tobie otrzyma z Ministerstwa Finansów 1% zapłaconego przez Ciebie podatku. Do wyboru masz również jedną z organizacji na naszej liście, ale możesz również wybrać inną, którą wskażesz podając jej numer KRS.  

KROK VII – wyślij deklarację online

Aby wniosek PIT-WZ został złożony do urzędu skarbowego, musisz go podpisać i wysłać. Wysyłka odbywa się wyłącznie elektronicznie – nie możesz wypełnionego dokumentu wydrukować, wysłać pocztą lub odstarczyć osobiście.

Wniosek podpisujesz albo swoimi danymi autoryzacyjnymi, albo e-podpisem. Jeśli chcesz skorzystać z pierwszej opcji podać musisz imię i nazwisko, numer NIP lub PESEL, datę urodzenia oraz wartość Twojego przychodu z 2016 r. (wykazanego w deklaracji składanej w 2017 r.). Jeśli przychód nie występował wpisujesz 0 zł, a jeśli składałeś kilka deklaracji – wybierz jedną z tych kwot – będzie wystarczająca.

Prawidłowo sporządzony wniosek PIT-WZ otrzyma w trakcie wysyłki status 200, po czym wygenerowane zostanie Urzędowe Poświadczenie Odbioru.  
Fakt otrzymania UPO złożenia wniosku PIT-WZ nie jest jednoznaczne ze spełnieniem obowiązku rozliczenia PIT!
Skuteczne złożenie rocznego zeznania podatkowego nastąpi dopiero po akceptacji przygotowanego przez urząd skarbowy PIT-a i otrzymanie przez podatnika UPO do tak zaakceptowanej deklaracji.

Uwaga!

Do spełnienia obowiązku rozliczenia podatkowego, dochodzi również w przypadku poprawnego dostarczenia wniosku PIT-WZ, przy jednoczesnym braku akceptacji lub braku odrzucenia PIT-a przez podatnika w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Po tej dacie PIT przygotowany przez urząd uznaje się za dostarczony.