UWAGA 16 kwietnia 2018 roku minął już termin wysyłki wniosku PIT-WZ za 2017 rok.

Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś PIT-a polecamy program e-pity online, w którym szybko wyślesz e-deklarację PIT.

PIT-WZ a przychody z działalności gospodarczej, najmu i kilku źródeł przychodów

Wniosku PIT-WZ o sporządzenie rozliczenia podatkowego, nie można złożyć w odniesieniu do wszystkich swoich przychodów, a jedynie takich, które rozliczane są za pośrednictwem płatnika - na PIT-11. Przychody rozliczane samodzielnie (tzn. te, dla których zaliczki na podatek płacone są bez pośrednictwa zakładu pracy lub jakiejś osoby zatrudniającej, płatnika), eliminują możliwość rozliczenia wyłącznie przez urząd skarbowy. PIT-WZ nie pozwoli na rozliczenie podatnika na innej deklaracji niż PIT-37. W efekcie - jakiekolwiek przychody zobowiązujące podatnika do zmiany deklaracji lub rozliczenia się na innym formularzu niż PIT-37 - wymuszają samodzielne rozliczenie podatkowe.

Przykład

Kowalski otrzymuje tylko przychody z umowy o pracę. Może złożyć PIT-WZ. Nowak rozlicza wynagrodzenia z umowy o pracę i zlecenie od dwóch różnych podmiotów. Może złożyć PIT-WZ. Matelska chce rozliczyć przychody z umowy o pracę oraz najmu rozliczanego na zasadach ogólnych. PIT-WZ nie pozwoli rozliczyć całości przychodów, w efekcie będzie musiała samodzielnie sporządzić deklarację PIT.

Jeżeli podatnik po złożeniu PIT-WZ, otrzyma od organu skarbowego wstępnie sporządzoną deklarację, mimo iż posiada jeszcze inne przychody, to w terminie do końca kwietnia musi odrzucić rozliczenie przesłane mu przez urząd skarbowy i rozliczyć się samodzielnie. Po tym terminie rozliczenie traktowane będzie jako złożone, z pominięciem pozostałych przychodów podlegających rozliczeniu. Jeśli jednak po 30 kwietnia 2018r., dokona on korekty deklaracji PIT i wykaże inne źródła przychodów, to musi co do zasady zapłacić odsetki od zaległości podatkowych. Jeśli korekta nie zostanie przygotowana, to istnieje ryzyko naliczenia kary w postępowaniu karnym skarbowym.

Wniosek PIT-WZ pozwala zatem na rozliczenie PIT-a za podatnika przez urząd skarbowy, wyłącznie w sytuacji kiedy podatnik rozlicza:

 • przychody z umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służbowy, w tym z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – także z wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw,
 • przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście – m.in. z umów o dzieło, zlecenie, artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym, przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych; przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,
 • wypłaty z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – w przypadku rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną,
 • przychody od organów rentowych i emerytalnych (emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych),
 • wypłacane przez osoby prawne i ich jednostki organizacyjne emerytury i renty z zagranicy,
 • wypłacane stypendia przez jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne,
 • należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym oraz skazanym – rozliczane przez areszty śledcze oraz zakłady karne,
 • wypłacane świadczenia integracyjne i motywacyjną premię integracyjną, przyznane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828), rozliczane przez centrum integracji społecznej.

Mogą wystąpić przypadki szczególne, w których postąpić należy następująco:

 • jeżeli podatnik otrzymuje wynagrodzenie z kilku źródeł przychodów, z których część tylko rozlicza za pośrednictwem płatnika, a za część samodzielnie ustala zaliczki na podatek według skali podatkowej (np. najem, sprzedaż praw autorskich, sprzedaż ruchomości, działalność gospodarcza opodatkowana 18-32% podatkiem PIT-36) – nie powinien on występować z wnioskiem PIT-WZ, lecz powinien rozliczyć się samodzielnie,
 • jeżeli podatnik otrzymuje wynagrodzenie z kilku źródeł przychodów, z których część jest opodatkowana liniowo (na PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (na PIT-28), są to przychody ze sprzedaży papierów wartościowych i praw pokrewnych (PIT-38), lub ze sprzedaży nieruchomości lub praw z nieruchomościami związanych (PIT-39), to PIT-WZ można złożyć w odniesieniu do przychodów rozliczanych na PIT-37 (np. umowa o pracę); w pozostałym zakresie należy sporządzić pozostałe deklaracje podatkowe PIT.