UWAGA 16 kwietnia 2018 roku minął już termin wysyłki wniosku PIT-WZ za 2017 rok.

Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś PIT-a polecamy program e-pity online, w którym szybko wyślesz e-deklarację PIT.

Błędy w PIT po złożeniu wniosku PIT-WZ

Po wysłaniu PIT-WZ do organu skarbowego, w terminie 5 dni roboczych, podatnik na adres e-mail otrzymuje wypełnioną deklarację PIT-37. Wówczas w całości ją akceptuje lub odrzuca. Akceptacja zeznania oznacza jego złożenie.

Za złożony PIT roczny, nawet ten sporządzony za podatnika przez urząd skarbowy w trybie złożenia wniosku PIT-WZ, odpowiedzialność co do zasady ponosi podatnik. Tym samym PIT-WZ nie zwalnia w pełni z ryzyka prawidłowego rozliczenia podatkowego. Co więcej, podatnik powinien skrupulatnie skontrolować przekazaną mu do akceptacji deklarację PIT – za błędy w takiej deklaracji, niewykazanie przychodów lub zawyżenie kwot ulg podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów - odpowiedzialność ponosił będzie osobiście.

Natomiast w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że sporządzone na podstawie wniosku PIT-WZ zeznanie zawiera błędy lub oczywiste pomyłki powstałe z winy samego organu podatkowego - koryguje zeznanie, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień (takie poprawki lub uzupełnienia podatnik może odrzucić, składając tzw. sprzeciw). Od zaległości związanych z korektą zeznania przygotowanego w następstwie błędów organu podatkowego, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres - od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku - do dnia upływu terminu, do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku, gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy, podatnik skoryguje samodzielnie zeznanie w zakresie błędów wynikłych z działania organu podatkowego, to od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres - od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku - do dnia złożenia korekty.

Nie podlega również karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podatnik, który złożył zeznanie, o którym mowa w art. 45ca ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2031 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60), w przypadku gdy zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego lub płatnika.

Ważne!

Jeżeli jednak błędy te wynikałyby z winy podatnika – to on ponosić będzie odpowiedzialność karną skarbową oraz za jego działania naliczane będą ewentualne odsetki za zwłokę.

Korekta do wniosku PIT-WZ lub zeznania przygotowanego przez urząd skarbowy

Po skutecznym wysłaniu wniosku PIT-WZ, jeżeli podatnik zorientuje się, że do podanych danych wkradły się błedy, nie może już niestety złożyć korekty do wniosku, ani także niczego poprawić w przygotowanym dla siebie przez urząd skarbowy zeznaniu PIT. Może jednak takiego PIT-a odrzucić!
W każdej sytuacji podatnik, może także złozyć korektę już do samego PIT-a, który w Jego imieniu przygotował urząd skarbowy, w sytuacji, gdy go wcześniej zaakceptował.

Pamiętaj!

Brak odrzucenia deklaracji PIT do końca kwietnia 2018 r., będzie skutkowało tym, że zostanie on uznany za złożony. 

Korektę deklaracji PIT wygodnie przygotujesz i wyślesz do e-Deklaracji w programie e-pity.